اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط
 اداره نظارت بر امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی
-گردآوری و تمرکز آمار و اطلاعات مربوط به خانواده های شهری و روستایی واعلام آن به وزارتخانه به منظور استفاده در برنامه ریزی و تهیه و توزیع کالابرگ کالاهای اساسی .
-انجام مطالعات ، تحقیقات و نظرسنجی به منظور دستیابی به روش های توزیع کالابرگ در سطح استان .
-اقدام در زمینه کنترل و بازرسی رسیدهای بانکی مربوط به کالا برگ اعم از شهری ، روستایی و عشایری .
-اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های ارسالی از دفتر امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور در خصوص چگونگی توزیع کالابرگ .
-اقدام در زمینه ثبت و نگهداری حساب های مالی در دفاتر مربوطه .
-نظارت بر فعالیت ادارات بازرگانی شهرستان ها در زمینه توزیع کالابرگ .
-تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مربوط به میزان تولیدات و محصولات در حوزه شهرستان .
-جمع آوری اطلاعات و تهیه و تنظیم آمار مربوط به میزان جذب سهمیه و مصرف کالا و سایر اطلاعات مربوط در سطح شهرستان و ایجاد بانک های اطلاعات مربوط امور بازرگانی .
-ارائه پیشنهادهای لازم به منظور جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون جواز به استناد قانون نظام صنفی و مصوبات هیات عالی نظارت .
-انجام کلیه عملیات اجرایی مربوط درخواست بازرگانان اصناف در حوزه شهرستان .
-ارشاد و راهنمایی تجار و بازرگانان در جهت واردات کالا و همچنین تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان در امر صادرات .
-بررسی میزان و ارزش واردات شهرستان به تفکیک از داخل و خارج کشور .
-برآورد تولیدات مازاد بر مصرف شهرستان جهت صدور به سایر استان ها یا خارج از کشور با هماهنگی سازمان بازرگانی استان .
-بررسی مستمر تغییرات قیمت کالاهای تولیدی سنتی و نرخ خدمات و تثبیت قیمت آنها براساس ضوابط و دستورالعمل های صادره و اختیارات تفویض شده به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تنظیم بازار داخلی .
-بررسی و مطالعه در زمینه امور حمل و نقل ، انبارها و سردخانه ها و برآورد ظرفیت و ذخیره سازی کالا در سطح شهرستان با هماهنگی دستگاه های ذیربط .
-بررسی منظم وضع بازار و نظارت بر امور مربوط به عرضه تقاضای کالاها و تهیه گزارش های لازم .
-مطالعه و بررسی الگوی مصرف در سطح شهرستان به منظور تهیه و تنظیم برنامه های توزیع و ارائه پیشنهادهای لازم در این زمینه .
-شناسایی کانال های مختلف توزیع در سطح استان و ارائه پیشنهادهای سازماندهی در جهت بهبود سیستم توزیع ، کنترل و نظارت بر نحوه توزیع کالا در بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی و ارائه طریق به منظور نواقص آن .
-بررسی و ایجاد هماهنگی در زمینه تهیه ، توزیع و پیش بینی ارزاق عمومی موردنیاز و تنظیم گزارش های مربوطه .
-کنترل و نظارت بر نحوه توزیع کالاهای اساسی و تهیه گزارش های مربوط در مورد نحوه توزیع و شناخت مشکلات نارسایی موجود و ارائه راه حل های مناسب .
-ارائه طرح ها و پیشنهادات مناسب به منظور کالا رسانی و توزیع کالابرگ در حوزه فعالیت .
-انجام کلیه اقدامات لازم به منظور توزیع کالابرگ و کالاهای اساسی .
-انجام اقدامات لازم در زمینه برگشت و امحاء کالابرگ .
-همکاری با کلیه واحدهایی که در رابطه با امور بازرگانی و توزیع کالاهای اساسی فعالیت دارند به منظور تسریع در امور مربوطه .
-انجام همکاری های لازم با سازمان بازرگانی استان در رابطه با تشکیل بازارهای داخلی منطقه ای به منظور عرضه و معرفی تولیدات بومی .
-انجام کلیه وظایف مربوط به وزارت بازرگانی در ارتباط با بنادر آزاد و مناطق تجاری و واحدهای تولیدی حفاظت شده در شهرستان مربوطه به منظور حمایت از افزایش تولید و کاهش واردات با هماهنگی دستگاه های ذیربط .
-مطالعه و بررسی لازم در زمینه توزیع و استقرار تجارت الکترونیک . -تهیه و تنظیم برنامه توزیع کالابرگ ونظارت مستمر بر توزیع آن در سطح استان .
-نظارت بر توزیع کالاهای اساسی کالابرگی و نظارت بر کلیه اقدامات برگشت کالابرگ .
-بررسی مشکلات عاملین توزیع کالابرگ و رسیدگی به تخلفات آنان .
-نظارت بر شیوه تسویه حساب کالاهای کالابرگی شرکت ها و نمایندگی های تامین و توزیع کالاهای کالابرگی .
-تشکیل کمیسیون تعیین نرخ آزاد اقلام کالابرگی ونظارت بر اجرای آن .
-مطالعه و همکاری در زمینه های امور حمل ونقل و فضاهای ذخیره سازی و برآورد امکانات موجود و موردنیاز .
-نظارت بر تهیه آمار نقل و انتقالات کالابرگ در داخل و خارج استان .
-نظارت بر اجرای تسویه حساب کالابرگی با اداره پست و ایجاد ارتباط با بسیج کشور در خصوص تامین کالابرگ های مورد نیاز در سطح استان .
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون