اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط
 عملكرد واحد بازرسي مربوط به آبان ماه سالجاري
 1. تعداد گزارشات بازرسي                          31
 2. تعداد تخلفات گرانفروشي                         15
 3. تعداد تخلفات تقلب                                 16مورد
 4. تعداد تخلفات عدم درج قيمت                    19 مورد
 5. تعداد تخلفات عدم صدور صورت حساب     5 مورد
 6. تعداد تخلفات حمل و نگهداري قاچاق كالا    3 مورد
 7. ارزش ريالي كل تخلفات كشف شده            110341576 ريال
 8. تعداد گزارشات واصله به ستاد خبري 124        42
 9. 31گزارش: غير متخلف
 10. 11گزارش :متخلف   
عملكرد واحد بازرسي مربوط به آذر ماه سالجاري
 1. تعداد برگ گزارش بازرسي                                               33برگ
 2. ارزش ريالي برگ گزارش بازرسي                                    64653515 ريال
 3. تخلف عدم درج قيمت                                                       10مورد
 4. تخلف عدم رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي                          3 مورد
 5. تخلف عدم صدور صورت حساب                                       16 مورد
 6. تخلف گران فروشي                                                         23 مورد
 7. گزارش هاي واصله به ستاد خبري اداره بازرگاني                 14 گزارش
 8. سه گزارش منتهي به تنظيم برگ گزارش بازرسي
 9. دو گزارش در دست بررسي
 10. گزارش غير متخلف
 11. چهار گزارش غير قابل بررسي
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون