اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط

معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی: عسگر اصغرزاده
آدرس:
خیابان شهید بهشتی، نرسیده به پمپ بنزین حصارک، خیابان ولیعصر
تلفن: 4500282
دورنگار: 4500282
شرح وظایف:
 • - برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف ، سیاست ها ، فعالیت ، برنامه ها و مواضع سازمان به مخاطبان
 • - پيگيري و نظارت بركليه مراحل انتصاب هاي مديران و روساي ادارات سازمان و همچنين مسائل مربوط به مرخصي واضافه كاري آنان .
 • - نظارت بر روند حضور و غياب مديران ، عزل و نصب روسا و كاركنان تحت سرپرستي .
 • - انجام امور مربوط به ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني ، مديران و كاركنان .
 • - بررسي عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت مردم .
 • - بررسي و پيگيري شكايات مردم از واحدها و كاركنان .
 • - نظارت بر تهيه و تنظيم موافقتنامه بودجه و گردآوري آمار و اطلاعات لازم جهت تنظيم بودجه سالانه .
 • - نظارت بر اجراي قوانين و مقررات عالي و عندالزوم تهيه دستورالعمل هاي داخلي جهت رفع مسائل و مشكلات موجود .
 • - نظارت بر ثبت و نگهداري حساب هاي مربوط به سازمان و تهيه و تنظيم گزارش ها .
 • - برنامه ريزي و كاربرد شيوه ها و برنامه هاي مناسب براي انعكاس اهداف ، سياست ها و فعاليت ها .
 • - نظارت بر امور دبيرخانه ، نقليه و ... . 
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون